รับสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
https://otepc.go.th/th/otepc04/news-otepc04/item/3541-dpa-assessor-registration-system.html