ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ