สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ