อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

รองศาสตราจารย์สุพักตร์ พิบูลย์
ประธาน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
นายธันวา ดีช่วย

อนุกรรมการ

ผู้แทน กศจ.

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน

 อนุกรรมการ

 นายอำเภอประจันตคาม

นายสุวิทย์ บึงบัว

อนุกรรมการ

ผู้แทน ก.ค.ศ.

นายบรรเจิด พฤกษะศรี

อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

นายวิชัย โกชิน

อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ว่าที่ร้อยตรี สรยุทธ แสงสืบอินทร์

อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นางสาวสุมาลี ม่วงงาม

อนุกรรมการ 

ผู้แทน ครู

นางอภิเชษฐ์ ชมภู

อนุกรรมการ

ผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา

นางบุญเรือง พงษ์ประเสริฐ

อนุกรรมการ

ผู้แทน บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์

ผู้ช่ายเลขานุการ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล