กฎหมายทางเกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2.4 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.4)2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

2.3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.3) 2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

2.2พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2-45

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.1พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 42

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

3.3 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 3) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

3.2 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

3.1 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

4.4พรบ.ข้าราชการครู ฉ.4 พ.ศ.2562

;พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

4.3 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

4.2 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

4.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

8. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

5.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

6. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

9. พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

10. พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

11. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2562

12.2 พรก.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

12.1 พรก.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

13. พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

14.1 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2560

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

14.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

14.3 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2560

14.5 ระเบียบพนักงานราชการ 2560

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

14.4 ระเบียบพนักงานราชการ 2547