เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
  >> โครงสร้างหน่วยงาน      
  >> ข้อมูลผู้บริหาร
  >> อำนาจหน้าที่
  >> วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน
  >> แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อ
  >> ข้อมูลการติดต่อ 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  >> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
การประชาสัมพันธ์
  >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 Q & A (คำถามที่พบบ่อย Question And Answer) 
  >> Q&A (ถาม-ตอบ)
Social Network
  >> เว็บไซต์ : https://www.spm-pn.go.th/ 
  >> Facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
  >> Youtube : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  >> นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDA

การบริหารงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
 >> ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 >> การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
 >> รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 >> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
 >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 >> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 
 >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 >> เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (English)(Thai)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารงานงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุเอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2565
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     • เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     • เอกสารประกอบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
 เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (English)(Thai)
 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
 นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (NO Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต