เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
การปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดีคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน    
การให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 
 E-Service
การบริหารงานงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุเอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2564
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     • เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     • เอกสารประกอบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (English) (Thai) 
 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต