การจัดตั้ง ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย
  • การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
    ศูนย์โควิดสพม
คำสั่งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย
  • คณะกรรมการบริหารศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย
  • คณะทำงาน ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย

คำสั่ง covid -19

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

แผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสำนักงาน


ข้อมูลพื้นฐาน

0
โรงเรียนในสังกัด
0
ครูในสังกัด
0
นักเรียนในสังกัด
0
บุคลากรในสังกัด