ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
The Secondary Educational Service Area Office Prachin Buri Nakhon Nayok


ที่อยู่ : เลขที่ 60 หมู่ที่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
Email Webmaster : admin@spm-pn.go.th

Email สารบรรณ : saraban.sp@obec.moe.go.th

เบอร์โทรศัพท์ : 037-210543-44 เบอร์โทรสาร : 037-210541
ต่อ  12  หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อ  11 กลุ่มอำนวยการ 

ต่อ  17  กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ  17  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่อ  15  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ  13  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ต่อ  21  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อ  18  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ต่อ  20  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ  19  หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ  20  กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 

 สอบถามเรา Facebook Messenger