กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
037-210543 ต่อ 13
นายวิชัย โกซิน
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี
037-210543 ต่อ 13
นางสาวนัฐธิชา ทรัพย์เย็น
นิติกร