กลุ่มกฎหมายและคดี

นายประทีป วงศ์สว่างศิริ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
037-210543 ต่อ 13
นายคามินทร์ สะอาดบุรินทร์
นิติกรปฏิบัติการ
037-210543 ต่อ 13
นายวิชัย โกซิน
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี
037-210543 ต่อ 13