กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
037-210543 ต่อ 13
นางสาวกาญจนา อุดมทรัพย์
นิติกร