กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายโอฬาร ขยันการนาวี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
037-210543 ต่อ 18
นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
037-210543 ต่อ 18
นางมัทนา ดวงกลาง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
037-210543 ต่อ 18
นางสาวณิชาภา ปรือทอง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
037-210543 ต่อ 18
นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
037-210543 ต่อ 18
นางสาวลักขณา ปากพลีนอก
พนักงานราชการ (ช่วยปฏิบัติราชการ)
037-210543 ต่อ 18
นายกฤษฎา อ้วนตงต้น
พนักงานราชการ (ช่วยปฏิบัติราชการ)
037-210543 ต่อ 18