กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางมัทนา ดวงกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
037-210543 ต่อ 18
นางสาวณิชาภา ปรือทอง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
037-210543 ต่อ 18
นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
037-210543 ต่อ 18
นายบุญนำ โตสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวลักขณา ปากพลีนอก
พนักงานราชการ (ช่วยปฏิบัติราชการ)
037-210543 ต่อ 18