กลุ่มนโยบายและแผน

Untitled
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
037-210543 ต่อ 17
นางมนัญญา กองศักดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
037-210543 ต่อ 17
นางสาวศิริพร เจริญค้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
037-210543 ต่อ 17
นางณัฐวีร์ ห้วยทราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
037-210543 ต่อ 17
นางสาวจุฑารัตน์ พิราชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
037-210543 ต่อ 17