กลุ่มนโยบายและแผน

นางมนัญญา กองศักดา
ผู้อำนวยการนโยบายและแผน
037-210543 ต่อ 17
นางสาวศิริพร เจริญค้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
037-210543 ต่อ 17
นางณัฐวีร์ ห้วยทราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
037-210543 ต่อ 17
นางสาวศรุดา จันทร์เอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายจักริน สุดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ