กลุ่มนโยบายและแผน

นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
037-210543 ต่อ 17
นางมนัญญา กองศักดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
037-210543 ต่อ 17
นางสาวศิริพร เจริญค้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
037-210543 ต่อ 17
นางณัฐวีร์ ห้วยทราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
037-210543 ต่อ 17
นางสาวจุฑารัตน์ พิราชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
037-210543 ต่อ 17
นางสาวสุพัตรา สอนเถื่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
037-210543 ต่อ 17