กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางระเบียบ หัสดีพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
037-210543 ต่อ 15
นางสัมฤทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
037-210543 ต่อ 15
นางธัญณภักษ์ สายทองสุขศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
037-210543 ต่อ 15
นางสาวธนาภรณ์ ผาสุข
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
037-210543 ต่อ 15
นางสาวจรัสศรี ลิขิตวันดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
037-210543 ต่อ 15
นางสาวณิชาภัทร ชูสลับ
พนักงานราชการ (ช่วยปฏิบัติราชการ)
037-210543 ต่อ 15
นางสาวณัชปภา จินเจือ
พนักงานพิมพ์ดีด
037-210543 ต่อ 15