กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางระเบียบ หัสดีพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
037-210543 ต่อ 15
นางสัมฤทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
037-210543 ต่อ 15
นางธัญณภักษ์ สายทองสุขศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
037-210543 ต่อ 15
นางสาวธนาภรณ์ ผาสุข
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
037-210543 ต่อ 15
นางสาวจรัสศรี ลิขิตวันดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
037-210543 ต่อ 15
นางสาวปัญญาวรรณ แปลกสินธุ์
พนักงานราชการ (ช่วยปฏิบัติราชการ)
037-210543 ต่อ 15
นางสาวณัชปภา จินเจือ
พนักงานพิมพ์ดีด
037-210543 ต่อ 15
นางสาวอรพินท์ พิมพ์กิจ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์