กลุ่มบริหารงานบุคคล

Untitled
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
037-210543 ต่อ 13
นางสาวจันทร์เพ็ญ อ้วนตงต้น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
037-210543 ต่อ 13
นางบุญเรือง พงษ์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
037-210543 ต่อ 13
นางรักชนก ไผ่สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
037-210543 ต่อ 13
นางสาวศรุดา จันทร์เอน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
037-210543 ต่อ 13
นายเจษฎา อาชามงคลวาณิช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
037-210543 ต่อ 13
นางสาวพิจิตตรา ทองคำแสง
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
037-210543 ต่อ 13
นางสาวยุพิน ชินวงศ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
037-210543 ต่อ 13
นางสาวผกามาศ อยู่ดี
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
037-210543 ต่อ 13