กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
037-210543 ต่อ 13
นางสาวจันทร์เพ็ญ อ้วนตงต้น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
037-210543 ต่อ 13
นางรักชนก ไผ่สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
037-210543 ต่อ 13
นายกฤษฎา อ้วนตงต้น
พนักงานราชการ (ช่วยปฏิบัติราชการ)
นางสาวรัตนาภรณ์ กอทอง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศศิธร เปียผึ้ง
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
037-210543 ต่อ 13