กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุธิดา ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
037-210543 ต่อ 21