กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางบุญเรือง พงษ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
toytoum@hotmail.com
นางสาวผกามาศ อยู่ดี
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวพิจิตตรา ทองคำแสง
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา