กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสายรุ้ง ปรางจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
037-210541-20
นายวาสนา คำพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
037-210541-20
นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
037-210541-20
นางอัมพา ชุ่มช่อง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
037-210541-20
นางสาวกุลนิษฐ์ ศิริพันธ์
พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)
037-210541-20
นางสาวสุวนันท์ วรานนท์
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
037-210541-20