กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางมนัณญา กองศักดา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
spm7.2560@gmail.com