หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวประนอม สดศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ