กลุ่มอำนวยการ

นางสาวรัชนี วิลัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
037-210543 ต่อ 11
นายยุธิษฐิระ เจริญสันติสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
037-210543 ต่อ 11
นางสาวนพเกล้า วงศ์ศิริกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
037-210543 ต่อ 11
นายศิริศักดิ์ พิมพ์กิจ
ช่างครุภัณฑ์
037-210543 ต่อ 11
นายณัฐวุฒิ โพธิ์สันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวบุษบา ศิลาผอง
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
037-210543 ต่อ 11
ว่าที่ ร.ต.หญิง กชกรณ์ นาคคล้าย
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
037-210543 ต่อ 11
นายจักรชัย แซ่เตียว
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
037-210543 ต่อ 11
นายรุ่งธรรม เปียผึ้ง
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
037-210543 ต่อ 11
นางสุปราณี เอี่ยมไพทูลย์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
037-210543 ต่อ 11
นายพีระสิทธิ์ จรัญญา
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
037-210543 ต่อ 11
นายเฉลิมพล สุกโคก
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
037-210543 ต่อ 11