นโยบายและหลักการทำงาน สพม.ปจนย

ทิศทางการพัฒนางานกลุ่มอำนวยการ

ทิศทางการพัฒนางานกลุ่มนโยบายและแผน

ทิศทางการพัฒนางานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทิศทางการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ทิศทางการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ทิศทางการพัฒนางานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทิศทางการพัฒนางานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ทิศทางการพัฒนางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทิศทางการพัฒนางานหน่วยตรวจสอบภายใน
ทิศทางการพัฒนางานกลุ่มกฎหมายและคดี