สถานศึกษาในสังกัด

จังหวัดปราจีนบุรี

สหวิทยาเขตทวาราวดี

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
นายอภิเชษฐ์ ชมภู
880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
นายประเสริฐ พรมพิชัย
261 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนชิตใจชื่น
นายศิริพงษ์ จำใช้
4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
นายไฟฑูรย์ ทิพยสุข
4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
นางสาวนันทพร สังอรดี
3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
นายสมชาย ทาสี
5 ถนนสุวรรณศร ตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130

สหวิทยาเขตศรีบูรพา

สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา 

จังหวัดนครนายก

สหวิทยาเขตขุนด่านปรากาชล

สหวิทยาเขตบ้านนา-องครักษ์