สหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
นายชานันท์ ประภา

ข-1/330 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

http://www.nakorn.ac.th/037-321511https://web.facebook.com/-1594086520858514/
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ

61 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

http://www.nawama.ac.th/037-311467https://web.facebook.com/NWMschool/
โรงเรียนเมืองนครนายก
นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจ

หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

http://www.mny.ac.th/https://web.facebook.com/MuangnakonnayokSchool
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์

101 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร อำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก 26130

http://www.parkplee.com037-399283https://web.facebook.com/parkplee
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ
นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ

61/3 หมู่ 4 ถนนโรงเรียนนายร้อย จปร. 
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 26001

http://www.piyachart.ac.th/037-316615https://web.facebook.com/--766772413443540/
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์

19 หมู่ 12 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

037-349816