สหวิทยาเขตทวารวดี

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
นายสุรศักดิ์ ศรนรินทร์
880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
นายเจษฎา ดีเลิศ
261 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนชิตใจชื่น
นายมุจลินทร์ ปานสวัสดิ์
4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
นายศิริพงษ์ จำใช้
4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
นางสาวนันทพร สังอรดี
3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
นายพงษ์พันธ์ เจริญผล
5 ถนนสุวรรณศร ตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130