สหวิทยาเขตทวารวดี

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
นายสุรศักดิ์ ศรนรินทร์
880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
นายประเสริฐ พรมพิชัย
261 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนชิตใจชื่น
นายศิริพงษ์ จำใช้
4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
นายวิษณุ พุ่มสว่าง
4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
นางสาวนันทพร สังอรดี
3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
นางสาวสมพร ติบรรณ์
5 ถนนสุวรรณศร ตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130