สหวิทยาเขตศรีบูรพา

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
นายเจษฎา ดีเลิศ

664  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โรงเรียนศรีมหาโพธิ
นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง

115 หมู่ 9  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
นางนุชรี พิพัฒศรี

134 หมู่ 7 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

https://ksb.thai.ac/home
โรงเรียนศรีมโหสถ
นายปรีชา ช่างกลึง

217 หมู่ 7 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี  25190

http://www.srimahosot.ac.th
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
นายอลงกรณ์ เขตสกุล

7/6 หมู่ 13  ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒
"อดุลศาสนกิจศึกษา"
นางสาวสมพร อัครพัฒน์

47/2 หมู่ 2 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25000