ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด


สหวิทยาเขตทวารวดี

นายอภิเชษฐ์ ชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
นายประเสริฐ พรมพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
261 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130
นายศิริพงษ์ จำใช้
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น
4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี 25150
นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี 25150
นางสาวนันทพร สังอรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130
นายสมชาย ทาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา
5 ถนนสุวรรณศร ตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130

สหวิทยาเขตศรีบูรพา

นายเจษฎา ดีเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

664  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25000

นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ

115 หมู่ 9  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

นางนุชรี พิพัฒศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

134 หมู่ 7 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

https://ksb.thai.ac/home
นายปรีชา ช่างกลึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ

217 หมู่ 7 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี  25190

http://www.srimahosot.ac.th
นายอลงกรณ์ เขตสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗

7/6 หมู่ 13  ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25000

นางสาวสมพร อัครพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒
"อดุลศาสนกิจศึกษา"

47/2 หมู่ 2 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25000

สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา

นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา

166 หมู่ 6 ตำบลบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

http://www.kabin.ac.th
นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

http://www.wks.ac.th
นายนิรันทร์ กิจวิจารณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง

1 หมู่ 10 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

http://lrb.ac.thhttps://web.facebook.com/lrbspm7/?ref=bookmarks
นางสาวสมพร ติบรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี

99 หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25240

http://www.kabinburischool.ac.th037281606
นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์

404 หมู่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี 25220

http://www.maneesawet.ac.th/037289096https://web.facebook.com/maneesawetofficial
นางมนฑา เรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

หมู่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี 25220

http://rkprachin.ac.th037-629709https://web.facebook.com/--213994872004769/
นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม

หมู่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

wangdanwitthayakhom.ac.th037- 210748https://web.facebook.com/wangdanwittayakhom

สหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล

นายชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ข-1/330 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

http://www.nakorn.ac.th/037-321511https://web.facebook.com/-1594086520858514/
นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์

61 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

http://www.nawama.ac.th/037-311467https://web.facebook.com/NWMschool/
นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก

หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

http://www.mny.ac.th/https://web.facebook.com/MuangnakonnayokSchool
นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

101 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร อำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก 26130

http://www.parkplee.com037-399283https://web.facebook.com/parkplee
นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ

61/3 หมู่ 4 ถนนโรงเรียนนายร้อย จปร. 
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 26001

http://www.piyachart.ac.th/037-316615https://web.facebook.com/--766772413443540/
นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก

19 หมู่ 12 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

037-349816

สหวิทยาเขตบ้านนา – องครักษ์

นายสมโภช อินทปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

78 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

https://www.ors.ac.th/037 391299https://web.facebook.com/ongkharakschool/
นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26160

http://www.pattarapittayajarn.com/037 610578https://web.facebook.com/--1488820891173660/
นายสำราญ ซื่อตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

112 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก 26110

https://www.npk.ac.th/0-3738-1785https://web.facebook.com/-118253471651595/
นายธวัชชัย วอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

หมู่ 14 ตำบลบางอ้อใหม่ อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก 26110

http://www.lkv.ac.th/037-349638-9https://web.facebook.com/lekhadhammakitwitthayakhom
นายจรุญ ทองอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

หมู่ 1 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก 26110

http://www.knws.ac.th/037331182https://web.facebook.com/people/-/100005396868282?_rdc=1&_rdr