ทีมบริหาร สพม.ปจนย

ดร.รัตติกร ทองเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

โทรศัพท์ : 0-3721-0543 ต่อ 12

โทรสาร   : 0-3721-0541

Email    : rattikorn09@hotmail.com


นายสุเทพ ธีรัชสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

โทรศัพท์ : 0-3721-0543 ต่อ 13

โทรสาร   : 0-3721-0541

Email    : suthep_teeratsakun@hotmail.com

นางธัญชนก ก้อนเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 0-3721-0543 ต่อ 11

โทรสาร   : 0-3721-0541

Email    : thunchanok1961@gmail.com

นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-3721-0543 ต่อ 17

โทรสาร   : 0-3721-0541

Email    : chaun.b@hotmail.com

นายประทีป วงศ์สว่างศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0-3721-0543 ต่อ 13

โทรสาร   : 0-3721-0541

Email    : teepwong@gmail.com

นาางระเบียบ หัสดีพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 0-3721-0543 ต่อ 15

โทรสาร   : 0-3721-0541

Email    : rabeabtorr@gmail.com

นางสาวกมลรัตน์ อ่อนเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3721-0543 ต่อ 20

โทรสาร   : 0-3721-0541

Email    : kaeimsaard@gmail.com

นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0-3721-0543 ต่อ 19

โทรสาร   : 0-3721-0541

Email    : praiya_ya@hotmail.com

นายโอฬาร ขยันการนาวี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3721-0543 ต่อ 18

โทรสาร   : 0-3721-0541

Email    : okamchin@gmail.com

นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3721-0543 ต่อ 21

โทรสาร   : 0-3721-0541

Email    : phathnakro@gmail.com