วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นองค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย


พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค ร่วมกับทุกภาคส่วน
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา


เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
4. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา


ค่านิยมองค์กร

SESAO 7  (Secondary Educational Service Area Office  7)
S = Standard and Service mind   = มั่นคงในมาตรฐานและจิตบริการ
E = Effectiveness and Expert       = มุ่งประสิทธิผลและความชำนาญ
S = Supervision and Smart           = นิเทศกัลยาณมิตรและอัจฉริยะ
A = Accountability and Abide      = มีความรับผิดชอบและเคารพกติกา
O = Opportunity and Organization chart   = โอกาส และมอบหมายงานให้ตามสายงาน
7 = Seven Networks เครือข่าย 7 สหวิทยาเขตเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา