วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

วิสัยทัศน์

องค์กรคุณธรรม สร้างคนคุณภาพ สู่อนาคตอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ มีสมรรถนะตามมาตรฐาน และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน ได้รับบริการทางการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อเพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 4. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกระดับและทุกรูปแบบ
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมและการให้บริการ

ค่านิยมองค์กร

องค์กรคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ


วัฒนธรรมองค์กร

ยิ้มแย้มแจ่มใส ประสานงานฉับไว เต็มใจบริการ


เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. ประชากรวัยเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และน้อมนำศาสตร์พระราชา  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
 4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากความรุนแรง จากอุบัติเหตุ จากการละเมิดสิทธิ์ และจากผลกระทบทางสุขภาวะ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างเป็นระบบ