สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

Read more

รอง ผอ.สพม.ปจนย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 1

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 10

Read more

สพม.ปจนย ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2

Read more