การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.ปจนย

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ