ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting