ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567