ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567