การสนทนากลุ่ม (Focus Group) งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565: ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนดิจิทัล ของ นางรุ่งทิวา ลือสัตย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ณ อาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1B7HbKOv47AsmAnrFi7jqkXdPtFXcWXSF?usp=sharing