ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑” โดยนางสาวณิชาภา ปรือทอง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างแผนและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
๓. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Yhp3fHzfR8EywEyJIllmEUD8VZo__jMa?usp=sharing