ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ปราจีนบุรี)