ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ. สพม.ปจนย เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฯ (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10