ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนภารกิจ สพม.ปจนยสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ


เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 นำโดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.7 นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.7 ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต ทวารวดี และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัดฯ สหวิทยาเขตทวารวดี จ.ปราจีนบุรี และตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อสอบถามถึงปัญหาในการเรียนช่วงสถานการณ์โควิด 19 พร้อมทั้งให้กำลังใจ และแสดงความห่วงใย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด