กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภารกิจ สพม.ปจนย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ประจำปี 2563 จ.สระแก้ว

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ปจนย ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนอรัญประเทศ และโรงเรียนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สพม.ปจนย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณะครู ประจำศูนย์สอบที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการกำกับติดตามตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นอย่างดี