ตรวจสอบภายในลงพื้นที่ตรวจ ติดตามสถานศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวประนอม สดศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของ โรงเรียนซับม่วงวิทยา จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ซึ่งในการนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการเข้าตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้