ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

นักเรียนในสังกัด สพม.ปจนย เข้ารับรางวัลการประกวดเรียงความระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน