ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)