ภารกิจ สพม.ปจนย

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสรี รองผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี