ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567