ประชุมเสวนาฯ การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา


วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเสวนา การรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ และรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (4 ภูมิภาค) โดยมี นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานการเสวนา ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี