ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ระหว่างมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี