ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานเปิดการอบรมครูตามโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ “วินัยครู คู่คุณธรรม”