กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2.4 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.4)2562

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

2.3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.3) 2553

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

2.2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.1 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542