กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

11. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539