กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

4.3 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

4.2 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.2) พ.ศ.2551

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

4.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547