กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

14.1 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2560

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

14.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

14.3 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2560

14.5 ระเบียบพนักงานราชการ 2560

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

14.4 ระเบียบพนักงานราชการ 2547