ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”และโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก