ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก